Általános Szerződési Feltételek

 

I. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI

1.1. Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit

II. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,8%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.

2.2. Szolgáltató hozzáférési ponton keresztül adminisztrációs felületet biztosít az Ügyfél részére, amely a Szolgáltató által megadott felhasználónévvel és jelszóval érhető el. Az Ügyfél ezen az adminisztrációs felületen tudja saját weblapját kezelni.

2.3. Tilos a közízlést- és törvényt sértő adatok, képek, információk
elhelyezése a Szolgáltató szerverén. Az ilyen tartalmakat a Szolgáltató minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult eltávolítani a szerverről, és a Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat illető kérdéses vagy vitás esetekben a Szolgáltatást és a hozzáférést az adott weblap vonatkozásában felfüggessze.

2.4. A szolgáltató jogosultnak tekinti magát, hogy a jelen szerződést egyoldalúan felmondja és a Weboldalát azonnal eltávolítsa abban az esetben ha:  

 

a) Ön elmulasztja számlája kifizetését.

b) Ön az egyezmény valamelyik cikkét, vagy feltételét, vagy Magyarország valamelyik idevonatkozó törvényét megszegi.

c) Ön a web oldalán a bírósági szabályozást sértő anyagot helyez el.

d) Ön illegális adatokat helyez el, többek között:

 

  • kalózmásolatok
  • hacker archívumok és programok
  • kalóz oldalak
  • felnőtteknek szóló, pornografikus tartalmú oldalak
  • licensz nélküli zenét (MP3 fájlokat) tartalmazó és terjesztő oldalak.
  • torrent oldal, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tracker oldal

 

e) Ön spam tevékenységgel foglalkozik

 

A szolgáltató nem vállalja a felelősséget a szerveren elhelyezett adatok biztonságáért abban az esetben, ha a web oldalát a fent említett okok miatt eltávolítja.

2.6. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a
késedelem a 30 naptári napot meghaladja a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást és a weblaphoz való hozzáférést felfüggeszteni, a felfüggesztés azonban nem érinti az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét. Amennyiben a késedelem meghaladja a 60 naptári napot, Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.6. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató tulajdonát képezik, a felhő alapú technológiából adódóan, a szerződésben foglalt weboldat üzemeltető motor - és Ügyfél részére is hozzáférési jogosultságot illetve használatot biztosító- Szolgáltató által egyedileg fejlesztett számítógépi programok (forrásprogram, kód ill. tárgyi program) és ezek valamennyi („online” és nyomtatott) dokumentációja ill. ezek bármilyen formában rögzített minden fajtája ez alól kivételt képez a kifejezetten a megrendelésben foglalt webdesign illetve a megrendelő által szolgáltatott anyagok, források.


III. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Előfizető kötelezettséget vállal a Megrendelő Lapon megjelölt szolgáltatások díjának a szerződésben feltüntetett fizetési határidők betartását .

 

IV. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

4.1. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán

14.1.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

4.1.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ilyen adat megadását nem kéri, illetve kifejezetten ilyen adattartalom végett külön mezőt nem hozott létre a Szolgáltatás kapcsán, azonban a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy akár különleges adatot is megadjon.

4.1.3. A hatályos jogszabályok értelmében a Szolgáltató különleges adatot csak írásbeli felhatalmazás alapján lenne jogosult kezelni, a jelen Szerződés megkötésével azonban a Felhasználó nem tud írásbeli hozzájárulást adni. Erre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ne adjon meg ilyen adatokat, mert az ilyen adatokat a Szolgáltató nem kezelheti jogszerűen.

4.2. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, - így különösen az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.


V. VIS MAJOR
5.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

5.2 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.